Main / Structure and composition of the Council of the Republic / List of members of the Council of the Republic

Standing Committees

Standing Committee for Legislation and State Administration

Bodak Alla (Chairman of the Commission)
Chaichitc Viktor (Deputy Chairman of the Commission)
Shevchuk Nikolay (Deputy Chairman of the Commission)
Akulovich Irina
Dudorga Nina
Dvorak Grigory
Marchenko Aleksandr
Melnikova Galina
Shchastny Anatoly
Skomoroshko Romaniya

Standing Committee for Economy, Budget and Finances

Pantyukhov Vladimir (Chairman of the Commission)
Sitko Mikhail (Deputy Chairman of the Commission)
Zheleznova Nina (Deputy Chairman of the Commission)
Antonovich Ivan
Drobotov Vasily
Grishuk Anatoly
Kravchenko Igor
Markevich Vasily
Martynov Nikolay
Putilo Konstantin

Standing Committee for Education, Science, Culture and Social Development

Starovoitova Irina (Chairman of the Commission)
Belyakov Andrey (Deputy Chairman of the Commission)
Sirenko Viktor (Deputy Chairman of the Commission)
Aldanov Nikolay
Derkach Yury
Dulova Yekaterina
Kovalkova Oksana
Krotkova Yelena
Levchenko Olga
Romanovsky Vasily
Snezhitcky Viktor
Sukonko Oleg
Vilchuk Konstantin

Standing Committee for Regional Policy and Local Self-Government

Popkov Aleksandr (Chairman of the Commission)
Gerasimovich Svetlana (Deputy Chairman of the Commission)
Radoman Nikolay (Deputy Chairman of the Commission)
Zhuk Igor (Deputy Chairman of the Commission)
Ambrazheychik Viktor
Belush Inessa
Drozdov Anatoly
Pantyukhova Yelena
Petrova Irina
Tribunakh Galina
Yadrentcev Oleg

Standing Committee for Foreign Affairs and National Security

Rakhmanov Sergey (Chairman of the Commission)
Bysyuk Grigory (Deputy Chairman of the Commission)
Gaidukevich Sergey (Deputy Chairman of the Commission)
Anyukhovsky Anatoly
Golovaty Ivan
Kovalevsky Boris
Lyakhov Aleksandr
Orda Mikhail
Rummo Oleg
Shershen Petr
Shishko Aleksandr